Yom Kippur Mincha & Avodah Service

16 Sep @ 4:30 pm - 6:00 pm

Thurs. September 16, 4:30pm-6pm: Yom Kippur Mincha & Avodah Serviceonsite & online